Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 101BHV.nl en de opdrachtgever.


Artikel 2. Inschrijving

 1. Je plaatst online een aanmelding bij 101BHV.nl. Dit doe je in een beveiligde omgeving. Dit kun je herkennen aan het slotje in het adresbalk.
 2. Je gegevens gebruiken wij alleen voor de verwerking van het aanmelden en niet voor commerciële doeleinden.


Artikel 3. Offerte

 1. De offerte zijn 60 dagen geldig.
 2. De bedragen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 101BHV.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 101BHV.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 101BHV.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 101BHV.nl verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 101BHV.nl zijn verstrekt, heeft 101BHV.nl recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. 101BHV.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 101BHV.nl uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 6. Herplannen/annuleren

Open aanmelding

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen of teveel afmeldingen voor een cursus heeft 101BHV.nl altijd het recht een cursus te annuleren en te verplaatsen.
 2. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen per e-mail of schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor aanvang van de cursus. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 1 week voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd of zonder afmelding.
 3. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus (open aanmelding) tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos herplannen. Voor het herplannen binnen 7 dagen wordt €69,00 excl. BTW in rekening gebracht.
 4. In het uiterste geval, zoals een ziekte of een sterftegeval en hierdoor kan de deelnemer niet deelnemen aan een cursus, moet hij/zij binnen 4 weken de cursus volgen op een willekeurige cursuslocatie van 101BHV.nl in Nederland. Gebeurt dit niet binnen dit termijn, is de opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

In company

 1. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien
  minder dan 1 week voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 2. Herplannen kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Vanaf 2 weken tot aan de aanvang van de cursus is de vergoeding 50%.


Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vooraf via iDeal, overboeking of achteraf binnen 14 dagen na de cursus. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. De factuur is conform de offerte of opdrachtbevestiging ongeacht of er één of meerdere deelnemers om welke redenen dan ook niet aanwezig zijn.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
 4. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan 101BHV.nl de vordering ter incasso uit handen geven.

Laatst bijgewerkt: 13-10-2021